WGC Malpertuus in Gent zoekt vrijwillige bestuurders – expertise financiën / juridisch / zorg

WGC Malpertuus in Gent zoekt vrijwillige bestuurders – expertise financiën / juridisch / zorg

Wijkgezondheidscentrum Malpertuus zoekt kandidaat-bestuursleden

Gezochte expertise: financieel, juridisch, zorgverstrekking

 

Wijkgezondheidscentrum Malpertuus

Wijkgezondheidscentrum Malpertuus biedt eerstelijnsgezondheidszorg aan de inwoners van de wijk Brugse Poort (Brugse Poort, Drongensesteenweg, Groene Vallei), Rooigem en deels Mariakerke en Drongen.

Ons wijkgezondheidscentrum is een multidisciplinaire groepspraktijk waar verschillende zorgverleners zoals huisartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werker en gezondheidspromotor samen met een onthaal- en administratief team onder één dak werken. Het centrum staat voor integrale zorg met aandacht voor lichamelijke, psychische en sociale aspecten. Ons team bestaat momenteel uit 20 medewerkers en enkele vrijwilligers.

Wij werken binnen het forfaitair betalingssysteem. Dit betekent dat men als patiënt niet betaalt voor de raadplegingen of huisbezoeken. Het wijkgezondheidscentrum ontvangt per ingeschreven patiënt maandelijks een vast bedrag van het ziekenfonds. Ons centrum streeft naar een hoge toegankelijkheid door zoveel mogelijk drempels weg te halen, niet alleen financiële, maar ook culturele en fysieke. Momenteel verzorgen we ongeveer 2.000 patiënten.

Het enige criterium om in onze praktijk patiënt te worden, is verblijven in ons werkingsgebied. Bij het organiseren en het aanbieden van zorg hanteert het WGC het principe van het proportioneel universalisme. We stemmen het zorgaanbod kwalitatief en kwantitatief af op de zorgnood van patiënten en wijkbewoners.

Daarnaast besteden we veel aandacht aan gezondheidspromotie en zetten we in op ziektepreventie. We zijn betrokken bij het gezondheidsbeleid van de wijk en haar bewoners. Samen met de lokale overheid en andere actoren uit zorg en welzijn werken we aan de verbetering van de leefomstandigheden in onze buurt en aan de levenskwaliteit van de wijkbewoners.  Ons wijkgezondheidscentrum wil met haar werking bijdragen aan een open, solidaire, rechtvaardige en duurzame samenleving met aandacht voor diversiteit in al haar aspecten.  Onafhankelijkheid en pluralisme zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

 

De plaats van het bestuursorgaan in onze organisatie

Onze organisatie is een VZW. Het bestuursorgaan is bij gevolg werkzaam onder de hoede van de Algemene Vergadering (AV), welke het hoogste orgaan is binnen de VZW. De AV is een open vergadering die minimaal 1 keer per jaar samenkomt voor de aanvaarding en uitsluiting van leden, verkiezing van bestuurders, goedkeuring van de begroting en van de rekening en het inhoudelijk werkingsverslag, …

Het bestuursorgaan telt idealiter een 8-tal leden, verkozen door de AV voor een termijn van 2 jaar. Het bestuur denkt zowel operationeel (financiën, personeelszaken, …)  als strategisch (ontwikkelen van een visie, uitstippelen van het beleid …) na over de organisatie.

Het bestuur is bevoegd voor het personeelsbeleid en de financiële leiding van de VZW en kan hiervan elementen delegeren aan coördinator, het interdisciplinair beleidsvoorbereidende adviesorgaan (IBA) en team. Het bestuursorgaan reflecteert, discussieert en neemt beslissingen op vraag van de coördinator, IBA / team of op eigen initiatief.

Het bestuursorgaan is een collegiaal orgaan en beslist als college.

Het mandaat in het bestuursorgaan is onbezoldigd.

 

 Profiel van het bestuurslid:

 • Ervaring met het beheer van een vzw
 • Basiskennis van de vzw-wetgeving en de principes goed bestuur
 • Opleiding en / of werkervaring op vlak van:
 • Financiën
 • Recht
 • Zorgverstrekking
 • Vertrouwd met en / of geboeid door de visie en werking van een wijkgezondheidscentrum
 • Grote zin voor verantwoordelijkheid, met respect en waardering voor de actieve inbreng van de personeelsequipe

 

Taken:

 • Je denkt actief mee over de inhoudelijke en strategische positionering van de organisatie
 • Je ziet en zoekt uitdagingen voor de vereniging op het vlak van bestuur, werking, personeel, financiën en logistiek
 • Je maakt je graag vrij voor (de voorbereiding van) de noodzakelijke vergaderingen:

Bestuursorgaan:  6-tal keer per jaar

Algemene Vergadering:  minstens 1 keer per jaar

 

Daarnaast ben je beschikbaar voor de bespreking van kleine en grote agendapunten via mail of telefoon en voor het doornemen van interne en externe nota’s.

 

Interesse?

Voel jij je aangesproken door deze vacature en heb je zin om in een enthousiast team WGC Malpertuus verder vorm te geven? Stuur je CV en motivatiebrief vóór 15/02/2021 naar katrien.lenaerts@wgcmalpertuus.be.

We nodigen je graag uit voor een kennismakingsgesprek.


Functie: Vrijwillig bestuurder
Wijkgezondheidscentrum: WGC Malpertuus
Locatie: Gent
Tewerkstelling: Deeltijds
Duur van contract: Bepaalde duur
Datum indiensttreding: 22/02/2021
Solliciteren voor: 15/02/2021
Sollicitatiebrief sturen naar: katrien.lenaerts@wgcmalpertuus.be
Meer informatie: 09/277 97 77 - Katrien Lenaerts